ป้อนเลขทะเบียน นักศึกษา :  
 
  1 นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา เท่านั้น มาแสดงในเวลาสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ถ้าไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา
หรือบัตรหมดอายุ หรือบัตรสูญหาย ให้ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2
โดยเสียค่าธรรมเนียมทำบัตร
 
  2 นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มาเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
  3 ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือ มาสอบสายเกิน 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ต้องมาติดต่อที่ห้อง 314
เพื่อขอแบบฟอร์มอนุญาตให้เข้าสอบกรณีพิเศษ (การทำผิดระเบียบทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการตัดคะแนนความประพฤติ
โดยตลอดการศึกษาและจะทำผิดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ถ้าทำผิดระเบียบเป็นครั้งที่ 2 จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ )
 
  4 นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนว่า วันที่สอบ เวลาสอบ ฯ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง หรือรายวิชาที่สอบไม่ครบ
ให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2
 
  5 นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ ถ้าพบว่ามีวันเวลาสอบตรงกัน จะต้องมาทำคำร้องขอสอบ 2 วิชาต่อเนื่องกัน ก่อนวันสอบที่จะสอบ 2 วัน
ทีฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกสอบเพียง 1 วิชาเท่านั้น