กำลังปิดปรับปรุงระบบ

  ด้วยในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ" (Bike for Dad)
  ซึ่งจะมีการปิดการจราจรหลายจุดทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงขอให้นักศึกษาที่มีตารางสอบในวันดังกล่าว
  ปรับเวลาการเดินทางให้เหมาะสมและเผื่อเวลาไว้ด้วย เพื่อจะได้เข้าสอบ ทันตามเวลาที่กำหนดในตารางสอบ
 1. นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา เท่านั้น มาแสดงในเวลาสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ถ้าไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรหมดอายุ หรือบัตรสูญหาย ให้ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2 โดยเสียค่าธรรมเนียมทำบัตร
 2. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนว่า วันที่สอบ เวลาสอบ ฯ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง หรือรายวิชาที่สอบไม่ครบ ให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2
 3. นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ ถ้าพบว่ามีวันเวลาสอบตรงกัน จะต้องมาทำคำร้องขอสอบ 2 วิชาต่อเนื่องกัน ก่อนวันสอบที่จะสอบ 2 วัน ทีฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกสอบเพียง 1 วิชาเท่านั้น
 4. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มาเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 5. ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือ มาสอบสายเกิน 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ต้องมาติดต่อที่ห้อง 314 เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมการสอบ พิจารณาอนุญาตเป็นรายบุคคล
 6. ฝ่าฝืนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีโทษทางวินัยนักศึกษา
 7. หากนักศึกษาทุจริตการสอบ จะถูกปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน