ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้ใช้งานตารางสอบปลายภาค (Final Exam schedule)  1. นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา เท่านั้น มาแสดงในเวลาสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ถ้าไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรหมดอายุ หรือบัตรสูญหาย ให้ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2 โดยเสียค่าธรรมเนียมทำบัตร
  2. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มาเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  3. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนว่า วันที่สอบ เวลาสอบ ฯ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง หรือรายวิชาที่สอบไม่ครบ ให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2
  4. นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ ถ้าพบว่ามีวันเวลาสอบตรงกัน จะต้องมาทำคำร้องขอสอบ 2 วิชาต่อเนื่องกัน ก่อนวันสอบที่จะสอบ 2 วัน ทีฝ่ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกสอบเพียง 1 วิชาเท่านั้น
  5. ห้ามนักศึกษานำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
  6. อนุโลมให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องปิดเครื่องและวางไว้ใต้เก้าอี้นั่งสอบเท่านั้น ถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีเจตนาทุจริต
  7. ลงจากอาคารสอบทันที เมื่อสอบเสร็จ
  8. ฝ่าฝืนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีโทษทางวินัยนักศึกษา
  9. หากนักศึกษาทุจริตการสอบ จะถูกปรับตกทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน